İktisadi Kalkınma “Üreterek Gelişen Trakya” Mali Destek Programı


PROGRAM KÜNYESİ

Program Adı

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (Üreterek Gelişen Trakya)

 Program Referans No

TR21-15-İKT

 Programın Amacı

   Yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihtisaslaşmış hizmet/üretim süreçleri ile sürdürülebilir ve dengeli gelişiminin sağlanmasıdır

 Programın Öncelikleri

 1. Üretimde katma değer artışının sağlanması
 2. Turizm sektöründe yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi, pazarlama, kümelenme ve işbirliklerinin geliştirilmesi
 3. Temiz üretime geçişin sağlanması
 
 

 Programın Toplam Bütçesi

4.000.000TL

Ajansın Sağlayacağı Destek Miktarları ve Oranları

En az: 100.000TL

En fazla: 500.000TL

En az : %25

En fazla: %50

Proje Süresi

En az: 6 ay

En fazla: 9 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

KOBİ’ler

PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ

 

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programının genel amacı

“Yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihtisaslaşmış hizmet/üretim süreçleri ile sürdürülebilir ve dengeli gelişiminin sağlanmasıdır.”

 

Programın özel amaçları:

 • Bölgedeki işletmelerin araştırma-geliştirme ve inovasyon kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • İşletmelerin ürünlerini farklılaştırmaları yoluyla katma değer üretimi,
 • İşletmelerin markalaşma ve pazarlama kabiliyetlerinin arttırılarak katma değer üretimi,
 • Turizm işletmelerinin hizmet sunum çeşitliliğinin arttırılması,
 • İşletmeler arası ortaklıkların geliştirilmesi,
 • Üretimin çevreye duyarlılığının arttırılması,

Olarak tanımlanmıştır.

 

Bu amaca hizmet edecek tüm öncelikler aşağıda verilmiştir:

 

Öncelik 1: Üretimde katma değer artışının sağlanması,

Öncelik 2: Turizm sektöründe yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi, pazarlama, kümelenme ve İşbirliklerinin geliştirilmesi,

Öncelik 3: Temiz üretime geçişin sağlanması,

Önceliklerin detaylı açıklamaları, kısıtlamaları, uygulama alanları ve örnek proje konuları1 aşağıdaki gibidir.

 

 

Öncelik 1: Üretimde katma değer artışının sağlanması:

Üretimde katma değer “ bir üretim surecindeki cıktı ve girdi arasındaki farktır.” Bu öncelik kapsamında katma değer artışı “üretilen ürünlerin nitelikleri ile üretim ve pazarlamaya etki eden süreçlerinin iyileştirilerek piyasa değerinin yükseltilmesi veya üretim surecindeki cıktı ve girdi arasındaki farkın işçilik, kira ve faiz haricindeki maliyetlerin düşürülerek artırılmasıdır."

 

Uygulama Alanı:

 • TR21 Trakya Bölgesi Geneli

 

Örnek projeler olası proje konularının tümünü kapsamamakta olup sadece fikir verme amacıyla sunulmaktadır.

 

Örnek Proje Konuları:

 • İşletmelerin araştırma-geliştirme, yenilikçilik, bilgi ve teknoloji kullanım düzeylerini yükselterek; farklı ürünler geliştirmeleri ve/veya yenilik içeren üretim süreçlerini sağlayacak projeler
 • Endüstriyel tasarım ve Ar-Ge birimlerinin kurulması
 • İşletmelerin ulusal ve uluslararası pazarlara erişilebilirlikleri ile entegrasyon kabiliyetlerinin arttırılmasına yönelik projeler
 • İşletmelerin yeni pazarlama ve iletişim stratejileri, teknikleri, pazarlama kanalları geliştirmeleri, ürünlerinin tanıtılması, farklılaştırılması, markalaşmasına yönelik projeler
 • İşletmelerce alınmış veya alınabilecek bir faydalı model veya patentin üretime geçirilmesini sağlayacak projeler
 • Sektör içi işbirliklerinin geliştirilmesine, kümelenmenin sağlanmasına, ortak Ar-Ge alanları oluşturulmasına, kamu-özel sektör ve üniversite işbirliklerinin sağlanmasına yönelik projeler
 • Ticari potansiyele sahip olabilecek veya katma değer üretebilecek yeni urun geliştirilmesine yönelik projeler
 •  Üretim süreçlerinde verimlilik artışı sağlayacak yenilikçi bilgi teknolojileri altyapılarının geliştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler
 • İşletmenin Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları için laboratuar(lar) kurulmasını veya mevcutların donanımının güçlendirilmesini içeren projeler
 • Benzer alanlarda faaliyet göstermekte olan işletmelerce teknoloji üretme/geliştirme/transfer etmeye yönelik işbirliği projeleri
 • Verimlilik artışı sağlayacak ileri teknoloji izlenebilirlik sistemlerinin (RFID, etiketleme, akıllı ambalajlama(vb.) kurulmasına yönelik projeler
 • Verimlilik artışı oluşturmaya yönelik sistemsel ve yapısal değişiklikler içeren projeler
 • Ürün imajı oluşturmayı içeren projeler
 • Girdi tedarik stratejisinde belirtilen ithalat bağımlılığı yüksek olan ara malların üretimine yönelik yenilik faaliyetleri
 • Pazarlama ve markalaşmaya yönelik teknik ve yönetimsel danışmanlık
 • Ürün farklılaştırmaya ve çeşitlendirmeye yönelik projeler
 • Pazarlama araçlarının çeşitlendirilmesi ile ihracatın arttırılması faaliyetlerini içeren projeler
 • Ulusal ve uluslararası pazar çeşitliliği oluşturmaya yönelik projeler
 • Üretim ve hizmet süreçlerinin iyileştirilerek maliyetlerin düşürülmesi, dağıtımın geliştirilmesi yoluyla tüketicinin satın alma isteğinin arttırılmasına ve urunun daha iyi konumlandırılmasına yönelik projeler

 

Öncelik 2: Turizm sektöründe yenilikçi uygulamalarla hizmet kalitesi, pazarlama, kümelenme ve işbirliklerinin geliştirilmesi:

Turizm Sektöründe Desteklenen Alanlar:

 • Eko-Turizm,
 • Doğa/Deniz Sporları,
 •  Agro-Turizm,
 • Gençlik Turizmi,
 • Eno-Turizm,
 • Gastronomi Turizmi,
 • Kültür Turizmi,
 • Arkeoloji Turizmi

 

Uygulama Alanı:

Edirne İli merkez, Keşan, Uzunköprü ve Enez ilçeleri

Kırklareli ili merkez, Demirköy, Kofçaz ve Vize ilçeleri,

Tekirdağ ili merkez, Şarköy, Saray ve Marmara Ereğlisi ilçeleri,

Örnek Proje Konuları:

 • Yenilikçi yöntemlerle hizmet çeşitliliğinin arttırılması; tanıtım, müşteri ilişkileri, bilgi teknolojilerinden yararlanma ve markalaşma faaliyetlerine ivme kazandırılarak, pazarlama etkinliğinin yükseltmesine yönelik projeler
 • Trakya Bölgesinin kimliğini ve kültürel değerlerini yansıtan urun ve hizmetlerin canlandırılması, hizmet mekânlarının bölgenin kültürel ve tarihi kimliğini yansıtacak şekilde düzenlenmesine yönelik projeler
 • Sektörde kümelenme, işbirlikleri ve ortak tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler
 • Bölgeye özgü ürünlerin tanıtılması ve pazarlanması, bunların ekonomik değere dönüştürülmesi
 • Osmanlı saray mutfağının yaşatılması, sunumu ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik olarak bir eğitim ve demonstrasyon merkezi oluşturulması
 • Osmanlı eserlerinden yola çıkarak hediyelik eşyaların üretilmesi ve satışa sunulması
 • Plajların temizlik ve düzenleme çalışmalarının yapılarak su sporlarının geliştirilmesi
 • Koy pansiyonculuğunun geliştirilmesi
 • Tarımsal ürünlerin turizm amaçlı ürünlere dönüştürülmesi (şarap, hardaliye, pekmez, peynir, vb.)
 • Koy mutfağı konseptli hizmet alanlarının üretilmesi
 • Bölgenin yerleşim yeri ve etkinlikleri ve yöresel ürünlerine ait değerlerin hediyelik eşya olarak üretilmesi ve konsept satış noktalarının oluşturulması
 • Yöresel urun ve yiyecekler sunan küçük yeme-içme tesislerinin (koy mutfağı) desteklenmesi
 • Ortak tanıtım platformu kurulması
 • Doğa sporları eğitim kursları açılması
 • Sağlık turizmine yönelik tanıtımların yapılması, işbirliği ortamlarının gerçekleştirilmesi
 • Bölgede günü birlik dalış, tekne turu, mavi tur gibi turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler
 • Yerel urun tesciline yönelik projeler
 • Tarihi mirasın turizme kazandırılmasına yönelik projeler

 

Öncelik 3: Temiz üretime geçişin sağlanması:

Uygulama Alanı:

TR21 Trakya Bölgesi Geneli

Örnek Proje Konuları:

 • Atık ısının değişik teknikler ile yeniden prosese dahil edilmesine yönelik projeler
 • Atık ısının diğer işletmeler ve toplumun hizmetine sunulmasına yönelik projeler
 • Atık suyun arıtılarak üretimde tekrar tekrar kullanılmasına yönelik projeler
 • Atık suyun arıtılarak diğer ekonomik faaliyetler için kullanılmasına yönelik projeler
 • Enerjiyi daha verimli kullanmayı sağlayacak proses iyileştirmelerine yönelik projeler
 • Rüzgar, güneş, biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik projeler
 • Proseslerden çıkan atık sıcak su, buhar, baca gazlarının vs. uygun teknolojiler ile üretimde kullanımına yönelik projeler
 • Ortaya çıkan atık ısıların sera, bölgesel ısıtma ve soğutma gibi alanlarda kullanılmasına imkan verecek teknolojilere yönelik projeler
 • Atık suların arıtılarak ilgili testlerin ardından tarımsal amaçlı kullanılmasına yönelik projeler
 • Hayvansal ve bitkisel atıklara dayalı biyokütle enerji yatırımlarını içeren projeler
 • Yoğun buhar gerektiren sektörlerde kojenerasyon sistemleri ile elektrik üretilmesi
 • Ajansa sunulan projelerin yukarıda yer alan önceliklerle ve uygulama alanlarıyla uyumlu olması gerekmektedir.

 

Önceliklerle ve uygulama alanlarıyla uyumlu olmayan projeler reddedilecektir.

Ayrıca,

 • Çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine dayanan
 • Yenilikçi, yaratıcı unsurlar içeren (yeni urun, tasarım, süreç, prosedür, standart, teknik, organizasyon vb. geliştiren)
 • İstihdam yaratan
 • İhracatı arttıran veya potansiyel oluşturan
 • İthalatı azaltan
 • İşbirlikleri içeren
 • Fırsat eşitliğini gözeten
 • Cinsiyet eşitliğini gözeten
 • Özel ihtimam gerektiren grupları gözeten
 • 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden mikro ve küçük ölçekli işletmelerden gelecek projeler, mali ve teknik değerlendirme acısından avantaj elde edecektir. (Bkz: Mali ve Teknik Değerlendirme Tablosu)

 

Öncelik 1 ve 2 Kapsamında Desteklenmeyecek Sektörler:

1/100.000 Ölçekli Ergene Havzası Cevre Düzeni Planı kapsamında yasaklı sektörler arasında yer alan sanayi türleri ile aşağıda belirtilen sektörler sadece öncelik 3 kapsamında destek alabilecek olup, Öncelik 1 ve 2 kapsamında kesinlikle desteklenmeyecektir.

 • Küp şeker,
 • Tuğla ve kiremit üretimine yönelik yatırımlar,
 • Kutlu pamuk işleme yatırımları,
 • İplik ve dokuma (akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) yatırımları,
 • Doğalgaza dayalı elektrik üretimi yatırımları,
 • Rödovans sözleşmesine istinaden gerçekleştirilecek madencilik yatırımları, kömür istihracına yönelik yatırımlar,
 • Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik yatırımlar,
 • Müteahhitlik hizmetleri ve konut üretimine yönelik yatırımlar,
 • Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları,
 • Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dahil toptan ve perakende ticarete yönelik yatırımlar,
 • Kara taşıtları bakım, onarım ve servis istasyonu yatırımları,
 • Petrol ürünleri (lpg dahil) dağıtım yatırımları, akaryakıt istasyonu yatırımları, karayolları dinlenme tesisi yatırımları, mola noktaları,
 • Yat ithali yatırımları, taşıt kiralama yatırımları,
 • Halı yıkama yatırımları,
 • Finansal kiralama faaliyetleri hariç olmak üzere mali aracı kuruluşların yatırımları,
 • Hazır beton yatırımları,
 • Vinç hizmetleri yatırımları,
 • Çamaşır yıkama ve kurutma yatırımları,
 • Taş, kömür ve diğer maden ocakları,
 • Makarna, makarna ile entegre irmik yatırımları, şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, pirinç, ev hayvanları için hazır yem, balık unu, balık yağı, balık yemi, ekmek, kuruyemiş, bira ve rakı üretimi,
 • Turşu, linter pamuğu, cay, un, cetlik, çeltik kurutma fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması yatırımları
 • Metal sertleştirme (tuz ile),
 • Metal kaplama,
 • Yüzey temizleme (asit ile),
 • Tekstil boyama-yıkama ve emprime baskı,
 • Madenin işlenmesine yönelik ağır sanayiler,
 • Lifli yıkama-yağlamacılar,
 • Selüloz ve/veya saman kullanarak kağıt üreten tesisler,
 • Ham deri işleme,
 • Asit imal ve dolum yerleri,
 • Pil, batarya-akü imal yerleri,
 • Kömüre dayalı termik santral,
 • Gres yağ fabrikaları (petrol türevi),
 • İlaç sentez fabrikaları,
 • Ağır metal tuzu üretimi,
 • Demir-çelik üretimi,
 • Petrokimya,
 • Klor-alkali,
 • Rafineri
  Yükleniyor...